Regulamin zakupu domen za pośrednictwem www.cyberuslugi.pl
I. Organizator.
I. Organizatorem akcji promocyjnej jest firma CYBERUSŁUGI Paweł Rzemienicki z siedzibą Trzebów 25 69-200 Sulęcin REGON: 08340707, NIP: 927-175-96-29
II. Prawne uregulowania.
I. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady zakupu domen. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.cyberuslugi.pl.
II. Udział w zakupie domen w promocji jest dobrowolny.
III. Czas trwania promocji.
I. Oferta dotyczy domen zamówionych za pośrednictwem strony internetowej www.cyberuslugi.pl w okresie od dnia 1.01.2010 r. do odwołania.
II. Datą decydującą o udziale w ofercie jest data zamówienia domeny za pośrednictwem strony internetowej www.cyberuslugi.pl
IV. Zasady Promocji.
I. Oferta dotyczy domen zamówionych w okresie trwania oferty na pierwszy roczny okres abonamentowy:
a.z grupy domen polskich: .pl, funkcjonalnych, regionalnych (znajdujących się w puli domen zarządzanych przez NASK),
b.z grupy domen globalnych: .com, .net, .org, .info, .biz,
c.z grupy domen europejskich: .eu.
II. Oferta polega na udostępnieniu Klientowi do testowania domeny z grupy domen polskich, o których mowa w punkcie IV.1 oraz na obniżeniu ceny domen z grupy domen globalnych i obniżeniu cen domen z grupy domen europejskich. Wysokość opłat za rejestrację domen oraz ich przedłużanie reguluje następujący CENNIK
III. Nabywca domeny w przypadku chęci przetransferowania domeny do innego operatora przed przedłużeniem zakupionej domeny jest zobowiązany przedłużyć domenę według CENNIKA.
1. Do umów pomiędzy Klientem a CYBERUSŁUGI zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a CYBERUSŁUGI, dotyczących świadczenia usług przez CUBERUSŁUGI, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby CYBERUSŁUGI.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2010 r.
3. W promocji może wziąć udział każdy Klient CYBERUSŁUGI będący firmą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadający numer REGON, mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wybór domeny w promocji dokonywany jest w procesie zamówienia domeny.
5. Klient na żądanie CYBERUSŁUGI ma obowiązek przedstawić kopię zaświadczenia REGON w ciągu 7 dni roboczych od dnia wezwania do przesłania kopii dokumentów o ile prowadzi działalność gospodarczą.
6. Nienadesłanie kopii zaświadczenia REGON w terminie, o którym mowa w pkt. IV.5 oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Klienta i może skutkować rozwiązaniem umowy z CYBERUSŁUGI oraz usunięciem domen wraz z usługami dodatkowymi zamówionymi do domen oraz wszystkimi danymi zamieszczonymi na uruchomionych usługach dodatkowych.
7. Przed przeniesieniem domeny, zarejestrowanej w ramach promocji, do innego usługodawcy przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, Klient zobowiązuje się do przedłużenia domeny w CYBERUSŁUGI na kolejny rok.
8. Przedłużenie terminu ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.
9. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w CYBERUSŁUGI.
10. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu promocji, a w szczególności postanowień punktu IV.5 i IV.7, będzie on zobowiązany do dokonania na rzecz CYBERUSŁUGI wpłaty, tytułem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta, której wysokość będzie w przypadku domen z grupy domen polskich stanowiła równowartość ceny standardowej obowiązującej w dniu rozpoczęcia promocji. W przypadku domen z grupy domen europejskich i z grupy domen globalnych wysokość odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta będzie stanowić równowartość różnicy pomiędzy ceną standardową a ceną promocyjną.